For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تامین غذا برای شهرهای بزرگ آینده

این مقاله را در سال 1368 (1990) که دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس بودم و اصل آن به زبان انگلیسی در مجله Ceres توسط دکتر نفیس صدیق نوشته شده بود، ترجمه نمودم. بزرگ شدن شهرها و بلعیده شده زمینهای اطراف و در کنار آن پدیده مهاجرت از روستاها و از همه مهمتر مشکل تامین آب از مواردی است که ّه آن پرداخته شده است. مقاله در مجله اطلاعات علمی به چاپ رسید.

نشریات فارسی زبان
ماه: 
Spring
سال: 
1368

تحت نظارت وف ایرانی