For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

نشریات فارسی زبان
sort ascending
زیبایی شناسی غذا Fall 1400
ماهیت نان مهم تر از ظاهر آن است. Winter 1400
گز از ابتدا تا به امروز Summer 1395
برای فردای اصفهان Winter 1395
Journal Papers
sort ascending
پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی:دامداریهای منطقة لنجان Winter 1400
ارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی‌های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1) June 1399
ارزیابی پارامترهاي آلوئوگرافی و پروتئینهاي گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2) June 1399
ارزیابی روابط بین آزمونهای ظرفیت نگهداری حلال و محتوای ساختارهای دوم و آمینواسیدهای آرد چاودم (3) Fall 1399
مقایسه ترتیلای تولید شده از آرد جو دوسر با نمونه های تجاری تولیدی از آرد ذرت. May 1398
بررسى وضعيت زمانى و مكانى توزيع تخلخل خمير نان در مرحل ه تخمير با بهره گيرى ازسى تى اسكن و پردازش تصوير Spring 1397
اثر تركيبي درجه حرارت و دوره هاي نوري بر رشد و زيست توده در جلبك سبز Spring 1397
توليد نانوالياف كامپوزيت پروتئين گاودانه-كيتوزان به روش الكتروريسي به منظور ريزپوشينه كردن اسانس نعناع Fall 1397
ارزيابي آلودگي ميوه ها و سبزي ها به ميكروارگانيزم هاي بيماريزا و توليدكننده سم در ایران March 1396
اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر Fall 1396
مقایسه تأثیر نانو پرکننده هاي آلی و معدنی بر خواص مکانیکی و ممانعتی فیلم نانوکامپوزیتی ایزوله پروتئین آب پنیر Fall 1395
بررسی خواص کیفی، عملکردي و زیست فعالی در گندم سن زده April 1395
توليد فيلم بيونانو كامپوزيتي از ايزوله پروتئيني گاودانه و نانو ذرات اكسيد روي و بررسي خصوصيات عملكردي و موثر بر نگهداري مواد غذایی آن Spring 1395
Conference Papers
sort ascending
امكان سنجي بكارگيري شاخصهاي رئولوژيكي آرد گندم به منظور پيش بيني وضعيت تخمير فرآوردههاي نانوايي October 1395
تاثير نوع روغن بر خصوصيات ساختاري ارگانوژل حاصل از واكس بره موم October 1395
مروري بر فرایند تولید نان از منظر رئولوژیکی و مولکولی و بررسی نحوهي عملکرد گازهاي تولید شده در طول تخمیر September 1394

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی