For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تولید مربای کم کالری به با استفاده از شیرین کننده استویا

مربای کم کالری به با استفاده از شیرین کننده استویا تولید شد. برای تولید این مربا مقدار شکر مورد استفاده نصف میزان مورد استفاده در تولید مربای معمولی می‌باشد. همچنین میزان استویا و پکتین به ترتیب 27/0 و 4/0 درصد می‌باشد. پس از تولید، مربا در دو دمای محیط و یخچال نگهداری شد و ویژگیهای فیزیکوشیمیائی آن هر 20 روز در طی 40 روز انبارداری ارزیابی شد. تغییرات میزان اسیدیته، ترکیبات فنولیک و ویتامین C در طی زمان معنی دار بود. همچنین میزان مواد جامد محلول و پی اچ در طی انبار داری بر اساس دما و زمان تغییر قابل توجهی نکردند.

لینک

Conference Papers
ماه: 
October
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی