For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تولید نانوبیوکامپوزیت پلی وینیل الکل با نانو رس و بررسی ویژگی هاي فیزیکی آن

ویژگی هاي ضعیف مکانیکی و فیزیکی فیلم هاي زیست تخریب پذیر یکی از مشکلات آن ها در ساخت بسته بندي هاي زیست تخریب پذیر است. یکی از موثرترین شیوه ها جهت بهبود خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و ممانعتی در برابر گازها براي بسته بندي هاي زیست تخریب پذیر استفاده نانو ذراتی مانند نانو رس است. در این پروژه از نانو رس به عنوان یکی از بهترین پرکننده هاي نانومتري که یک پلیمر سنتزي و زیست تخریب پذیر است، استفاده شد. با افزودن نانو رس با (PVA) براي ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل درصدهاي مختلف به فیلم بیو پلیمري پلی وینیل الکل، فیلم هاي مقاوم به تنش مکانیکی و حلالیت در آب تولید گردید. فیلم هاي طبیعی نسبت به عبور بخار آب و اکسیژن نفوذپذیر هستند. نتایج بدست آمده نشان دادند که افزودن نانو رس به فیلم ها میزان عبور گازها را کاهش می دهد. با افزودن نانو رس به فیلم ها میزان شفافیت و حلالیت در آب کاهش و میزان تورم افزایش یافت. بهبود این خصوصیات در افزایش مدت زمان ماندگاري مواد غذایی موثر است.

Conference Papers
ماه: 
September
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی