For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

درس نامه کاربرد آنزیمها در فراوری مواد غذایی-1399

درس نامه کاربرد آنزیمها در فراوری مواد غذایی

سرفصل:

سینتیک آنزیمی و تعیین انواع ممانعت کننده های آنزیمی، استفاده از آنزیم های تثبیت شده در صنایع غذایی، آنزیمهای اکیدورداکتار در مواد غذایی (لیپو اکسیژناز، الکل اکسیداز، دهیدروژناز، سولفیدریل اکسیداز، پلی فنل اکسیداز، گلوکز اکسیداز، هگزوز اکسیداز، پیرانوز اکسیداز)، کاربرد آنزیم های هیدرولیز کننده (هیدرولازها) در فراوری مواد غذایی(لیپاز، فیتاز، گلوکوآمیلاز، آلفا آمیلاز، بتا آمیلاز، سلولاز، آنزیم های پکتیک)، استفاده از آنزیم های لیاز در مواد غذایی (لیازهای پکتات و پکتین، آلینیاز، سیستئین لیاز)، استفاده از آنیم های ایزومراز (گلوکز ایزومرازها)، نقش آنزیم ها در افزایش و کیفیت ماندگاری محصولات کشاورزی پس از برداشت. خالص سازی آنزیم ها.

پیش نیازها: 

ندارد

سیاست نمره دهی: 

6 نمره تکلیف درسی

14 نمره پایان ترم

زمان بندی کلاس: 

سه شنبه ها 12-10

Term: 
زمستان 1398
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی