For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

زیبایی شناسی غذا

متن اول بار در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و در قالب یک سخنرانی، برای همکاران ارائه گردید. به درخواست نشریه خوزیها و به مناسبت روز جهانی غذا، به زیور چاپ آراسته شد. 

بخشی از متن:

اکنون انسان فعالانه بر غذا تمرکز می کند و با کیفیت آن سخت درگیر می شود. براي تهیه آن دیگر مانند اجدادش رویکردي ساده انگارانه ندارد. او تهیه غذا را به امري پیچیده و کاري زمانبر که فرصت درگیري خیال پردازانه (استعلایی) به او می دهد، تبدیل نموده است.

 

نشریات فارسی زبان
ماه: 
Fall
سال: 
1400

تحت نظارت وف ایرانی