For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مواد غذایی رژیمی آیا رژیمی هستند؟

میزگردی با کارشناسان در باره غذاهای رژیمی که طی آن مطلبی در باره ارزش غذایی برنج قهوه ایی بیان شده است. این مطلب در ضمیمه کلبه (هفته نامه خانواده و سلامت) روزنامه اصفهان زیبا در بهمن ماه 1390 به چاپ رسید.

نشریات فارسی زبان
ماه: 
Winter
سال: 
1390

تحت نظارت وف ایرانی