For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی:دامداریهای منطقة لنجان

چکیده:
شیر و فرآوردههای آن به دلیل ارزش غذایی بالا و مصرف در سنین مختلف، بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهد . آلودگی شیر به
نیترات و فلزات سنگین یک خطر مهم برای انسان تلقی میشود که در دوران کودکی بسیار شایعتر است. شهرستان لنجان در جنوب غربی استان
اصفهان قرار دارد و صنایع مختلفی از جمله ذوب آهن اصفهان و فودلاد مبارکه در اطراف این شهرستان استقرار یافته اند . همچنین به دلیل فعالیت های
کشاورزی در این منطقه، محصولات لبنی از جمله شیرخام میتوانند در معرض آلود ی به فلزات سنگین و نیترات قرار یگیرند . هدف از این مطالعه،
بررسی غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام دام داریهای منطقه لنجاان است. نمونه برداری از شیر خام در ظروف پلی اتیلنی از 30 واحد گاوداری
شامل واحد های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی مستقر در مناطق مختلف شهرستان انجام رفت. همچنین 8 نمونه شیر خام و پاستوریزه از یک شرکت
1 میلی رم ب ر / 0 با میانگین 41 -12/ فرآوری محصدلات لبنی منطقه در چهار روز مختلف کاری جمع آوری شد . نتایج نکان داد محدوده غلظت نیترات 6
0 میلی رم ب ر کیلو گرم ب دد. غلظت نیترات و / 0 با میانگین 03 /006-0/ 0 میلی گرم بر کیلو گرم و سرب 387 / 0 با میانگین 11 -3/ کیلو گرم، نیتریت 3
16 درص نمونه های بیشتر از / نیتریت نمونه ها کمتر از استان ارد ک کس )به ترتیب 10 و 1 میلی گرم برکیلو گرم ب ب دد. همچنین مقدا ر سرب در 7
0 میلی گرم برکیلو گرم رمب به دست آمد . ارزیابی ریسک سرب و نیترات برای انسان از طریق مصرف شیر خام در مح ودا ایم ن ب دد. / استان ارد وهانی ) 02
0 و صفر بود. با این وجود، پایش آلاینده های مختلف در محصدلات لبنی در / 0، نیترات و نیتریت به ترتیب 01 / ب برای سرب 14 THQ( ضریب خطر
مناطقی که با خطر افزایش آلودگی مداوم هستند ، ضروری به نظر میرسد

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
1400

تحت نظارت وف ایرانی