For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

گز از ابتدا تا به امروز

به درخواست دوست و همکار عزیزم در صنعت جناب آقای علیرضا محسن زاده کرمانی، مقدمه ایی بر کتاب ایشان که در معرفی گز اصفهان است، نوشتم که متن آن را ملاحظه می کنید.

نشریات فارسی زبان
ماه: 
Summer
سال: 
1395

تحت نظارت وف ایرانی