For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

کنترل کیفیت مواد غذایی-1398

کنترل کیفیت مواد غذایی

تئوری درس:

مقدمه، تعریف کیفیت و کنترل و اهمیت این گروه در کارخانه، مسئولیت­ها و تشکیلات سازمانی یک گروه کنترل، طبقه ­بندی شاخصهای کیفیت (شاخص کمی، مخفی و حسی) گروه­های پانل چشایی و نحوه اجرای آن و روشهای مختلف و آنالیز آماری آنها، فاکتورهای موثر در نمونه­ برداری، نمونه­ برداری وصفی و متغیر از طریق سیستم استاندارد ABS SWD 10S بررسی بهر  (Lot) و زیر بهر (Sublot) برای رد یا قبولی محصول، منحنی مشخصه عمل استفاده آن، انواع آن، ریسک تولید کننده و مصرف کننده، طرح سیستم نمونه ­برداری بر اساس این دو ریسک.اهمیت نمودارهای کنترل کیفیت تولید انواع آن، نمودار X و R برای متغیرهای کمی یا غیر وصفی، رسم این نمودارها، تغییر دادن آنها در موقع لزوم و دوباره محاسبه کردن حد آنها بعد از تنظیم، نمودار کنترل کیفیت بوسیله متغیرهای وصفی  و nP، استفاده آنها و رسم این نمودارها.

آزمایشگاه:

نمونه گیری از دو محصول غذایی (سیب زمینی و پیاز از انبار سلف دانشگاه)، انجام آزمونهای حسی تفاوت (دو تایی، مثلثی، دو از سه، دو از پنج، شباهت و تفاوت، A not A، رتبه بندی و ...)، توصیف و ترجیح (مقیاس هدونیک). آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزار جهت رسم نمودارهای کنترل چارت و محاسبه مورد نیاز (ANOVA).

 

پیش نیازها: 

شيمي مواد غذايي

سیاست نمره دهی: 

آزمایشگاه 6 نمره از 20 نمره.

دو تکلیف هر کدام یک نمره از 20 نمره.

میان ترم 4 نمره از 20 نمره.

پایان ترم 8 نمره از 20 نمره.

زمان بندی کلاس: 

یکشنبه 10-8 

Term: 
زمستان 1400
Grade: 
Undergraduate

تحت نظارت وف ایرانی