For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مدیریت محتوا

عنوان زبان ویرایش حذف
بررسی خصوصيات فيزيکوشيميايی و رئولوژيکی خمير و نان حاصل از مخلوط آرد کندم و تریتیکاله فارسی
تولید نان فراسودمند از طریق غنی سازی با فیبر های تغذیه ایی فارسی
تو را ای گرامی گهر دوست دارم فارسی
اندازه گیري فولیک اسید در مواد غذایی با استفاده از زیست حسگري بر پایه اسیدهاي نوکلئیک دو رشته اي فارسی
اصلاح شیمیایی ویژگی هاي عملکردي پروتئین و نشاسته ي آرد یولاف و بررسی ویژگی هاي فیزیکی کیک تهیه شده از آرد یولاف جایگزین شده توسط آن ها فارسی
بررسی برخی خصوصیات ساختاري و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم پروتئینی دانه گاودانه و تأثیر آن بر شاخص هاي اکسیداسیون روغن آفتابگردان فارسی
خالص سازی ایزومرهای اسید لینولئیک مزدوج از طریق استریفیکاسیون انتخابی با لیپاز کاندیدا فارسی
تهيه و تعيين برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي فيلم زيست تخريب پذير پروتئيني از دانه گاو دانه فارسی
توليد فيلم بيونانو كامپوزيتي از ايزوله پروتئيني گاودانه و نانو ذرات اكسيد روي و بررسي خصوصيات عملكردي و موثر بر نگهداري مواد غذایی آن فارسی
تاثير بسته بندي پلی مري حاوي آنتی اکسيدان بر پايداري روغن سويا فارسی

صفحات

تحت نظارت وف ایرانی